Logo Izerskiego Centrum Pulmonologii i Chemioterapii  "IZER-MED" Sp. z o.o.
Powróć do: Projekty unijne

EuRegioVital(e) 2011

EuRegioVital(e) 2011

O Projekcie:


Celem EuRegioVital(e)2011 jest współtworzenie transgranicznego obszaru zdrowotnego, rozwijanie produktów turystyki zdrowotnej oraz likwidacja barier językowych i stereotypów wobec kraju sąsiedzkiego. Projekt zakłada zbudowanie wielopłaszczyznowej transgranicznej współpracy w oparciu o łączenie aktywności i potencjałów wielu podmiotów na rzecz tematycznego scalania rozproszonych po obu stronach granicy zasobów turystyki zdrowotnej w celu osiągnięcia jak najlepszych korzyści dla turystów i społeczności lokalnych. Zbudowanie szerokiej sieci partnerstwa ułatwi poszukiwanie i dobór wiarygodnych partnerów otwartych na kreatywność, innowacje, na zdobywanie kompetencji językowych i kulturowych a przede wszystkim na podejmowanie transgranicznych przedsięwzięć w dziedzinie turystyki zdrowotnej.

Projekt obejmuje szerokie spektrum działań związanych z rewitalizacją i unowocześnieniem infrastruktury turystyki zdrowotnej, edukacją turystyczną oraz z wypracowaniem transgranicznych standardów dla sektora turystyki zdrowotnej w celu eliminowania istniejących różnic po obu stronach granicy. Partnerzy polscy będą podnosić jakość infrastruktury turystycznej, natomiast partnerzy saksońscy przeprowadzą działania o charakterze informacyjnym i edukacyjnym, które będą realizowane w innowacyjnej formie objazdowej dzięki wykorzystaniu zaadoptowanego do celów edukacyjnych pojazdu ROBUR. Tematami działań edukacyjno-informacyjnych będą takie tematy jak zdrowie, dziedzictwo kulturowe, a także obyczajowość i tradycje w połączeniu z ofertą turystyki zdrowotnej po obu stronach granicy.

Działania projektu EuRegioVital(e) 2011 są prowadzone po obu stronach obszaru wsparcia i wzajemnie się uzupełniają.

Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii "Izer-Med" Sp. z o. o., jako partner projektu, dokona renowacji dwóch zabytkowych, parkowych leżakowni ze wspaniałym widokiem na Szklarską Porębę Dolną, karkonoską grań od Śnieżki po Szrenicę. Projekt zakłada odtworzenie dawnego wyglądu leżakowni i przywrócenie ich rekreacyjno-zdrowotnych funkcji z uwzględnieniem aktualnych trendów zdrowotnych i demograficznych orazzmian cywilizacyjnych.

O Aktualności:

19.11.2013 -miała miejsce ceremonia oddania do eksploatacji leżakowni górnej i dolnej na terenie Izerskiego Centrum Pulmonologii i Chemioterapii „IZER-MED” Sp. z o. o. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele Lidera Projektu Gminy Stara Kamienica oraz Partnerów Projektu – Izer-Med. Sp. z o. o., ABS Robur Zittau, Gemeide Oybin. Spotkanie rozpoczęło się powitaniem gości przez Prezesa Izerskiego Centrum Pulmonologii i Chemioterapii „IZER-MED” Sp. z o. o. Pana Mariusz Trzaka. Następnie odbył się blok wykładów, na których poruszana była m.in. tematyka turystyki zdrowotnej. Po części wykładowej wystąpił lokalny chór ARTERAPIA. Ceremonię oddania leżakowni do eksploatacji, poprzez przecięcie wstęgi, zainaugurował Wójt Gminy stara Kamienica Wojciech Poczynek. Dokumentacja fotograficzna znajduje się w zakładce "Galeria".
 
6.05.2013 - Podpisanie umowy z Generalnym Wykonawcą - ZINPRO Szymon Ziń.n.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest renowacja leżakowni górnej i dolnej oraz wykonanie pochylni na terenie Izerskiego Centrum Pulmonologii i Chemioterapii „IZER-MED” Spółka z o.o. Informację o przeprowadzonym postępowaniu znaleźć można pod adresem:  http://www.icpich.izer-med.com.pl/zamowieniapubliczne.html
 
06.05.2013 - Przekazanie terenu budowy - prace przygotowawcze
 
15.05.2013 - Rozpoczęcie prac budowlanych
 
06.09.2013 - Zakończenie prac budowlanych
 
19.11.2013 - Planowane otwarcie odremontowanej leżakowni górnej i dolnej

Partnerzy Projektu:


Gmina Stara Kamienica - Partner wiodący
 
Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii "Izer-Med" Sp. z o. o. w Szklarskiej Porębie
 
Gemeinde Oybin
 
ABS Robur GmbH Zittau

Ceremonia otwarcia:

Link do galerii